CONTACT US

  14 Le Đinh Ly, Thanh Khe, Đa Nang.

  0905.854.777 (Mr.Thanh)

  thanhvt2@live.com

   www.thanhnhanhotel.com